Návštěvní řád kina

Návštěvní řád kina Panorama ve Vítkově

Provozovatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870

Kontaktní osoba: Anrea Brijarová

Telefon: 734 588 460

E-mail: brijarova@vitkov.info

 

 1. 1.     Účel a využití kina

 

Kino Panorama Vítkov je veřejnou kulturní institucí. Prostory kina slouží především k promítání filmových představení, pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.

 

Kapacita kinosálu je 226 míst z toho:

-       přízemí

113 (2 místa pro vozíčkáře)

-       balkón

94

-       lóže

19

Kapacita může být z bezpečnostních důvodu snižována personálem kina.

 

 1. 2.     Rezervace, předprodej a prodej vstupenek

 

-       Rezervaci vstupenek lze provést:

 • On-line cestou přes webové stránky kina (www.kulturavitkov.cz).
 • Osobně nebo telefonicky v Informačním centru Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, tel. 556 312 255.

-       Předprodej a prodej vstupenek:

 • On-line cestou přes webové stránky kina (www.kulturavitkov.cz).
 • Osobně v Informačním centru Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov.
 • Osobně půl hodiny před začátkem představení v kině.

-        V případě zrušení filmového představení z důvodu nedodání filmové kopie nebo z důvodu nepředvídatelné události (předčasné ukončení z technických důvodů, výpadek elektrického proudu, živelná událost apod.) bude vstupné vráceno prostřednictvím pokladny v kině nebo nejpozději do tří pracovních dnů prostřednictvím Informačního centra ve Vítkově. Při uplatnění tohoto nároku je potřeba předložit platnou nepoškozenou vstupenku.

-        Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do jedné poloviny své metráže (celkové délky filmu). 

-        Zakoupením vstupenky a vstupem s platnou vstupenkou na představení vyjadřuje návštěvník kina svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

 

 

 1. 3.     Cena vstupného

Cena vstupného je stanovena pro každé představení individuálně.

Vstupné je vč. DPH a poplatku SFK. Cena je za 1 ks vstupenky.

Sazba poplatku z kinematografického představení činí 1 %.

Částka je odváděna Státnímu fondu kinematografie.

 

 1. 4.     Omezení přístupnosti

 

Každý návštěvník kina je povinen u filmových projekcí přístupných od určité věkové skupiny (15 a 18 let) prokázat na základě výzvy pořadatele svůj věk. Nevyhovění této výzvě, opravňuje pořadatele, odmítnout kontrolované osobě vstup na projekci.1)

Věk se dokládá průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

U filmů označených „nevhodné pro děti do 12 let“ je za dodržení věkové hranice zodpovědný zákonný zástupce dítěte.

 

 1. 5.     Pokyny pro návštěvníky a další uživatele kina

 

-        Vstup do veřejných prostor kina je možný až po zakoupení platné vstupenky.

-        V celém objektu kina platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a používání pyrotechnických efektů.

-        Do objektu kina nebudou vpuštěny osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

-        Po celou dobu filmové nebo jiné umělecké produkce platí zákaz používání mobilních telefonů               a jiných zařízení omezujících ostatní diváky zvukem nebo světlem.

-        Zákaz obsazování jiného sedadla, než na které má návštěvník zakoupenou platnou vstupenku                 a obsazování sedadla více než jedním divákem.

-        Zákaz vystupovat na sedadla a na přídavné židle a nahýbat se přes zábradlí balkonu a lóží.

-        Zákaz rušení představení nevhodným chováním, hlasitým hovorem a dalšími projevy, které jsou v rozporu se zásadami společenského chování.

-        Nedovoluje se vstupovat na pódium, pokud tato činnost není řízenou součástí vystoupení.

-        Bufet je otevřen půl hodiny před začátkem představení. Vstup do bufetu bude umožněn pouze s platnou vstupenkou.

-        Zákaz vstupu se zvířaty.

-        Zákaz fotografování a pořizování záznamů filmových představení.

-        Počínat si v objektu kina tak, aby nemohlo dojít k poškození majetku nebo ke vzniku úrazu kohokoliv z účastněných návštěvníků.

 

V případě porušení kterékoli povinnosti, ať už plynoucí z tohoto řádu nebo z jiného závazného předpisu, může být návštěvník vykázán bez nároku na vrácení vstupného.  

 

 1. 6.     Bezpečnost návštěvníků

 

-        V případě pozdního příchodu může obsluha kina návštěvníka usadit na náhradní místo, aby nebyli ostatní návštěvníci rušeni.

-        Návštěvníci opouštějí z důvodů bezpečnosti sedadla, až když se rozsvítí světla v hledišti.

-        V případě mimořádného přerušení představení, je nutné objekt kina opouštět v klidu a spořádaně tak, aby nebyla zavdána příčina vzniku paniky a následných poranění.  

-        V případě evakuace objektu kina je každá osoba pobývající v tuto chvíli v objektu povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny pověřených osob řídit evakuaci.

-        Provozovatel neodpovídá za škody na věcech odložených mimo prostor k tomu určených.

-        V kině není zajištěn pedagogický dohled. Za děti zodpovídají během a po celou dobu pobytu v prostorách kina a po dobu představení rodiče nebo osoby, které dítě do kina přivedly.

-        Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků školní (výchovný) dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina přivedl.

-        Všichni návštěvníci kina jsou povinni bezpodmínečně dodržovat pokyny pořadatelů a řídit se jimi. Pořadatelé jsou označeni jednotnými vizitkami nošenými na viditelném místě opatřenými textem „Město Vítkov – Kino Panorama – Pořadatel“ a přiděleným číslem.

-        V případě způsobené škody nebo v případě porušení dobrých mravů bude postupováno dle platné legislativy.

 

 1. 7.     Ostatní

-        Při 3D digitální projekci obdrží každý návštěvník speciální brýle a je povinen dodržovat tato pravidla:

 • Brýle nikdy neskládat – může dojít k jejich poničení.
 • V žádném případě nečistit čočky brýlí či se čoček dotýkat.
 • V případě nečistoty na brýlích nebo jiné závady, obrátit se výlučně na obsluhu kina.
 • Při odchodu ze sálu vrátit brýle uvaděči/uvaděčce.
 • V případě poškození brýlí může být městem Vítkov vymáhána vzniklá škoda.
 • Město Vítkov jako provozovatel kina Panorama Vítkov nepřebírá jakoukoli odpovědnost za případné zdravotní problémy velmi citlivých jedinců při návštěvě 3D projekce (bolest hlavy, nevolnost, únava očí apod.).

-        Padělaní vstupenky je trestné.

-        Provozovatel kina si vyhrazuje právo nevpustit do kina děti do 3 let a to ani s doprovodem rodičů.

 

Návštěvní řád kina Panorama ve Vítkově byl schválen usnesením Rady města Vítkova číslo 68/3 dne 11. prosince 2018 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ruší Návštěvní řád kina Panorama ve Vítkově č. 7/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------                                                  --------------------------------

   Ing. Pavel Smolka                                                                    Mgr. Martin Šrubař

     starosta města                                                                          místostarosta

 

 

 

 

1) § 5, odst. 5, zákon č. 496/2012 Sb.